Skip to Main Content

Language Assistance

If this information is not in your primary language, please call 1-866-796-0530 (Relay Florida 1-800-955-8770).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Sunshine Health, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

Kreyòl (French Creole): 
Si oumenm, oubyen yon moun w ap ede, gen kesyon nou ta renmen poze sou Sunshine Health, ou gen tout dwa pou w jwenn èd ak enfòmasyon nan lang manman w san sa pa koute w anyen. Pou w pale avèk yon entèprèt, sonnen nimewo 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Sunshine Health, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

Português (Portuguese): 
Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Sunshine Health, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

中文 (Chinese): 
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Sunshine Health 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770)。

Français (French): 
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Sunshine Health, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

Tagalog: 
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Sunshine Health, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

Русский язык (Russian): 
В случае возникновения у вас или у лица, которому вы помогаете, каких-либо вопросов о программе страхования Sunshine Health вы имеете право получить бесплатную помощь и информацию на своем родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по телефону 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

العربية (Arabic):  
إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Sunshine Health، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 0530-796-866-1 (8770-955-800-1 TDD/TTY). 

Italiano (Italian): 
Se lei, o una persona che lei sta aiutando, avesse domande su Sunshine Health, ha diritto a usufruire gratuitamente di assistenza e informazioni nella sua lingua. Per parlare con un interprete, chiami l’1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

Deutsch (German): 
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Sunshine Health hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770) an.

한국어 (Korean): 
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Sunshine Health 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770) 로 전화하십시오.

Polski (Polish): 
Jeżeli ty lub osoba, której pomagasz, macie pytania na temat planów za pośrednictwem Sunshine Health, macie prawo poprosić o bezpłatną pomoc i informacje w języku ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod numer 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).

ગુજરાતી (Gujarati): 
જે તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હોય તેમને, Sunshine Health વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને, કોઈ ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770) ઉપર કૉલ કરો.

ไทย (Thai): 
หากท่านหรือผู้ที่ท่านให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้มีคำถามเกี่ยวกับ Sunshine Health ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการใช้บริการล่าม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).